Privacy

De Unit Antistolling RHMDC gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Unit Antistolling RHMDC neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft allerlei passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Unit Antistolling RHMDC verwerkt in kader van de diensten die Unit Antistolling RHMDC aanbiedt.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Unit Antistolling RHMDC is gevestigd aan Mercuriusweg 1 te Delft.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Unit Antistolling RHMDC?

Unit Antistolling RHMDC kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens die u als patiënt of uw behandelend arts aan ons verstrekt, zoals:

 • BSN nummer
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • uw huisarts met adresgegevens
 • datum contact
 • behandelend arts
 • aangevraagde behandeling
 • reden van behandeling
 • anamnestische gegevens
 • uw apotheek met adresgegevens
 • relevante medicatie
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer

 

Voor welk doel gebruikt de Unit Antistolling RHMDC persoonsgegevens?

Antistollingsbehandeling

De Unit Antistolling RHMDC verwerkt persoonsgegevens om uw antistollingsbehandeling uit te kunnen voeren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het vaststellen van uw dosering, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden . Ook gebruiken wij de gegevens om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen van uw medebehandelaars als u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Inschakelen derden

Unit Antistolling RHMDC kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Unit Antistolling RHMDC de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

 

Verwerking van gegevens op websites en portalen van Unit Antistolling RHMDC

Wij verzamelen en gebruiken gegevens op onze websites en portalen in de eerste plaats om onze diensten te leveren en voor communicatie doeleinden. Gegevens worden daarnaast gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en websites.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten Unit Antistolling RHMDC, tenzij:

 • wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen. 
 • voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Wij kunnen persoonsgegevens aan door ons ingehuurde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, dit uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen. 
 • wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Unit Antistolling RHMDC verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van Unit Antistolling RHMDC medewerkers, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

 

Hoe lang bewaart de Unit Antistolling RHMDC uw gegevens?

Unit Antistolling RHMDC bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een (digitaal) kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Unit Antistolling RHMDC hanteert voor dit doel een verwerkingsregister.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Unit Antistolling RHMDC, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft of

antistollingscentrum@reinier-mdc.nl

U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.

 

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Unit Antistolling RHMDC, en de gegevens van onze patiënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Als onverhoopt ondanks alle beveiligingsmaatregelen zich toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

 

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van Unit Antistolling RHMDC is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van Unit Antistolling RHMDC. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is altijd op onze website www.trombosedienst-delft.nl te vinden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk informeren over de veranderingen.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl