Patiëntenzorg

Unit Antistolling RHMDC verzorgt de begeleiding van poliklinische patiënten in haar verzorgingsgebied die vitamine K antagonisten (VKA) acenocoumarol, fenprocoumon (Marcoumar ®) of warfarine gebruiken.

De hoofdbehandelaar (specialist of huisarts) stelt de indicatie vast en schrijft de antistolling voor. In het geval van VKA wordt de Unit Antistolling RHMDC dan medebehandelaar om de VKA goed in te stellen en het gebruik hiervan te begeleiden en te controleren.

 

Dit houdt in dat de Unit Antistolling RHMDC verantwoordelijk is voor de bloedafname en bepaling INR (standaard werkwijze: middels een vingerprik), het verzamelen van relevante medische informatie, het vaststellen van de vervolgdosering en de controletermijn, en het zo nodig couperen van de antistolling rondom onderzoeken, ingrepen en bij bloedingen.

 

Patiënten die hun antistollingsbehandeling zelfstandig controleren en doseren (zelfmanagement) worden begeleid door de Unit Antistolling RHMDC, na voorafgaande instructie.

 

Werkwijze

Bij de eerste controle krijgt de patiënt uitleg over de antistollingsbehandeling, en ontvangt een informatieboekje. Daarnaast wordt relevante informatie verzameld, welke nodig is om de antistollingszorg goed te kunnen uitvoeren.

Bij iedere controle wordt bloed afgenomen voor de INR bepaling en worden een aantal vragen gesteld (o.a. therapietrouw, bloedingscomplicaties, verandering medicatie, bijzonderheden als ingrepen).

De dosering van de antistollingsmedicatie, en de volgende controledatum wordt vastgesteld o.b.v. de actuele situatie door doseerartsen of doseeradviseurs. De patiënt ontvangt deze informatie op een doseerkalender (online of per post)

 

Informatie uitwisseling

Voor een goede en actuele antistollingsbehandeling is informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners belangrijk. Bv rondom interacterende medicatie (apotheek) of rondom ingrepen is het belangrijk dat de trombosedienst over deze informatie beschikt.Tijdens ziekenhuisopnamen of rondom bloedingen moet de hoofdbehandelaar beschikken over uw actuele antistollingsgegevens.

Hiervoor is het noodzakelijk dat er regelmatig medische informatie wordt uitgewisseld tussen bij de behandeling betrokken zorgverleners. Eventueel kan hiertegen bezwaar worden gemaakt, echter dit kan uw behandeling nadelig beïnvloeden.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl