COVID-19 (CORONAVIRUS)

Alle controleafspraken voor het zelfmeetapparaat zijn tot 1 mei 2020 afgezegd. Als u een reminder voor uw afspraak krijgt (via Portavita) dan kunt u deze negeren.

 

COVID-19 (Coronavirus) en onze dienstverlening (2)

(18-03-2020)

 

Afge­lo­pen maandag bericht­ten wij over de uit­braak van COVID-19 en de gevol­gen voor onze dienst­ver­le­ning. De daar­in geschets­te maat­re­ge­len zijn nog steeds van kracht. Het RIVM heeft inmid­dels de miti­ga­tie­fa­se aan­ge­kon­digd. De maat­re­ge­len zijn van­af nu voor­al gericht op het bescher­men van oude­ren en kwets­ba­re per­so­nen en het in stand­hou­den van de gezond­heids­zorg. Trombosedienst Delft houdt zich uiter­aard ook aan deze ver­der­gaan­de maat­re­ge­len. Daar­om heb­ben wij een aan­tal zaken ver­der aan­ge­scherpt.

Wat bete­kent dit voor u?

  • Houd voor actu­e­le ope­nings­tij­den van onze prikposten onze web­si­te in de gaten. Wij bekij­ken per loca­tie wat de moge­lijk­he­den zijn om aan onze zorg­plicht te vol­doen. Er zijn locaties die wer­ken op afspraak (voor­af bel­len) en prak­tij­ken die een deurbeleid hanteren.
  • Op onze prik­pos­ten geldt de lan­de­lij­ke norm om 1,5 meter afstand van elkaar te hou­den.

Wij stre­ven ernaar de zie­ken­hui­zen waar moge­lijk te ont­las­ten en onno­di­ge druk op de SEH te voor­ko­men. Daar­om blij­ven onze posten zoveel moge­lijk open en komen onze medewerkers nog steeds bij de pati­ën­ten thuis.

Van­zelf­spre­kend moni­to­ren wij 24/7 de ont­wik­ke­lin­gen rond COVID-19 en infor­me­ren wij u direct bij even­tu­e­le wij­zi­gin­gen die van belang zijn. Met elkaar dra­gen we zorg voor een vei­li­ge omge­ving voor u en onze mede­wer­kers.

Op onze veelgestelde vragen pagina kunt u terecht voor algemene vragen m.b.t. de Trombosedienst.

Alle algemene informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Ook is het landelijk informatienummer 0800-1351 geopend voor alle vragen over het coronavirus.

Kijk voor meer informatie ook op onze website RHMDC

 

COVID-19 (Coronavirus) en onze dienstverlening (1)

(16-3-2020)

 

Trombosedienst Delft doet er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen en zorg te dragen voor een veilige omgeving voor u, alle overige patiënten en onze medewerkers. Onze medewerkers zijn klachtenvrij. 

Heeft u milde of ernstige klachten aan de luchtwegen en koorts en bezoekt u binnenkort een prikpost of komen wij op huisbezoek? Neem dan eerst TELEFONISCH contact op met de trombosedienst om te overleggen, tel.nr. 015 – 213 14 44. Mogelijk kan de bloedafname worden uitgesteld tot uw klachten weer voorbij zijn.

Door de extra voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat bloedafnamelocaties tijdelijk moeten sluiten. We verwijzen u dan naar een andere locatie.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl