Cliëntenraad

Waarom een Cliëntenraad Trombosediensten?

Dagelijks maken duizenden mensen in heel Nederland gebruik van trombosediensten. Voor de Trombosedienst Delft is het van belang dat door cliënten wordt meegedacht over de kwaliteit van de dienstverlening. Een aantal zelfstandige trombosediensten (waaronder de Trombosedienst Delft) heeft hiervoor een Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht

In een cliëntenraad krijgen cliënten de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Met de komst van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, die in 1996 in werking trad, dienen zorginstellingen een cliëntenraad in te stellen.


Wat doet de CTD?

De cliëntenraad:

 • behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten zoals deze worden beleefd door de cliënten;
 • kan gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken middels een gestructureerd overleg;
 • krijgt alle informatie van de trombosediensten die nodig is om haar taak te kunnen uitoefenen;
 • komt meerdere malen per jaar bijeen. 


Wie hebben zitting in de CTD?

De raad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten; het gaat steeds om het 'vertalen' van beleidsbeslissingen naar het 'cliëntenperspectief'. Dat is tenslotte het uigangspunt van het werk en de bijdrage die een cliëntenraad kan leveren aan de kwaliteit van de trombosediensten. Ervaringsdeskundigheid is dus van essentieel belang. Cliënten van trombosediensten kunnen een onmisbare inbreng hebben.

 

In de cliëntenraad neemt naast een aantal cliënten ook een vertegenwoordiger van de patiëntenorganisaties van hart- en vaatpatiënten deel. De leden van de raad hebben zitting op persoonlijke titel.

 

Om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in de trombosediensten wordt de raad ondersteund door een aantal medici c.q. bestuursleden van diverse trombosediensten.


Waar houdt de CTD zich ondermeer mee bezig?

De cliëntenraad:

 • stimuleert tevredenheidsonderzoek onder de cliënten;
 • stimuleert goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
 • denkt mee over het beleid rondom het zelfmeten en zelfdoseren door de diensten;
 • denkt mee over kwaliteitsbewaking binnen de trombosediensten;
 • denkt mee over patiëntenrechten en patiëntenprivacy;
 • geeft gevraagd en ongevraagd haar mening over alle zaken die voor cliënten van belang kunnen zijn;
 • neemt geen individuele klachten in behandeling.


Advies

De voorzitter van de CTD brengt de adviezen van de CTD uit aan de deelnemende trombosediensten.


Suggesties ter verbetering van de zorg c.q. van de dienstverlening

Heeft u suggesties ter algemene verbetering van de zorg en/of ter algemene verbetering van de dienstverlening door de trombosediensten, dan kunt u uw suggesties op schrift inleveren bij de Trombosedienst Delft. Zij dienen de suggesties éénmaal per vier maanden in bij de CTD.

Contact

RHMDC Unit Antistolling
Mercuriusweg 1, 2624 BC Delft
Tel. (088) 260 40 30 Fax. (015) 215 96 08
antistollingscentrum@reinier-mdc.nl